Čo je životné poistenie

Cieľom životného poistenia je riešiť rôzne životné situácie, ktoré počas života poistenca nastanú. Pri výbere konkrétneho typu životného poistenia rozhodujú najmä dve kritériá. Prvým je snaha o krytie rizík vyplývajúcich zo života (napríklad riziko úmrtia, úrazu, choroby a pod.), druhým kritériom je prebytok voľných finančných prostriedkov a ich snaha zhodnotiť ich a zároveň získať aj poistnú ochranu. Potencionálni klienti sa na základe preferencií delia na tých, ktorí sa chcú len poistiť a na tých, ktorí sa chcú poistiť a zároveň aj sporiť. Pri výbere vhodného produktu zodpovedajúceho potrebám klienta je teda potrebné rozlišovať poistný prístup a investičný prístup.

Životné poistenie možno rozdeliť na niekoľko odvetví podľa poistných rizík, ktoré sa poistením kryjú. Základné členenie je:

  • poistenie pre prípad smrti, pre prípad dožitia alebo kombináciu smrti a dožitia,
  • poistenie vena a prostriedkov na výživu detí,
  • kapitálové životné poistenie,
  • investičné životné poistenie,
  • dôchodkové poistenie,
  • úrazové poistenie a poistenie pre prípad choroby.
Rizikové životné poistenie