Ako vybaviť hypotekárny úver

Porovnávajte si ponuky slovenských bánk

Rozhodnutie o financovaní bývania formou hypotekárneho úveru si v prvom kroku vyžaduje dôkladné porovnanie ponúk jednotlivých bánk vo vzťahu k Vašim požiadavkám a očakávaniam. Na slovenskom bankovom trhu je momentálne široká ponuka hypotekárnych úverov. Líšia sa v úrokových sadzbách, poplatkoch, maximálnych dobách splatnosti úveru, výške úveru v pomere k cene nehnuteľnosti, možnostiach mimoriadnych splátok úveru a pod.

Vybrať si ten najvýhodnejší produkt nie je vôbec jednoduché. Každá banka poskytuje informácie inou formou, cenníky k produktom a úrokové sadzby sú umiestnené väčšinou na rôznych miestach a prejsť osobne alebo prostredníctvom internetu ponuku všetkých bánk je časovo veľmi náročné. Prostredníctvom TotalMoney porovnania hypotekárnych úverov si dokážete jednoducho namodelovať a následne porovnať parametre hypotekárnych úverov ponúkaných jednotlivými bankami. Zároveň dokážete zúžiť výsledný výber len na tie banky a ich produkty, ktoré najviac spĺňajú Vaše požiadavky.

Vyberte si tú najlepšiu ponuku

Po porovnaní a prečítaní si podrobností o konkrétnom produkte navštívte len tie banky, ktorých produkty Vám najviac vyhovujú. Banky môžu už pri prvej návšteve posúdiť Vašu bonitu, na základe ktorej predbežne určia, či a v akej výške môžete mať úver schválený, navrhnú Vám výšku úrokovej sadzby a vypočítajú výšku mesačnej splátky. Pri prvej návšteve banky obdržíte zoznam dokumentov, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o úver. Banky Vás tiež budú informovať o možnosti využitia ich vlastných znalcov pri oceňovaní nehnuteľnosti, tvorbe znaleckého posudku a o poplatkoch za ich využitie. Porovnaním predložených ponúk sa jednoduchšie rozhodnete, v ktorej banke o úver požiadať. Ponuka jednej banky Vám do istej miery môže poslúžiť aj ako prostriedok pre vyjednanie lepších podmienok (hlavne úrokových sadzieb) v inej banke.

Pripravte si všetky potrebné doklady a požiadajte o úver

Samotnú žiadosť o hypotekárny úver s Vami spíše pracovník banky. K žiadosti je potrebné doložiť tieto dokumenty:

1) Doklady k nehnuteľnosti, týkajúce sa tej nehnuteľnosti, ktorou sa bude banke ručiť. Nehnuteľnosť, ktorou banke budete ručiť za úver, nemusí byť nevyhnutne tá, ktorú za poskytnutý úver plánujete kúpiť alebo rekonštruovať. Zaručiť sa môžete aj viacerými nehnuteľnosťami. Ešte pred vyhotovením znaleckého posudku k nehnuteľnosti si pripravte:

 • originál listu vlastníctva k nehnuteľnosti,
 • kópiu z katastrálnej mapy.

Tieto dokumenty si vybavíte na katastri nehnuteľností. Znalec následne vykoná obhliadku nehnuteľnosti. Na jej základe a podkladov z vyššie uvedených dokumentov pripraví znalecký posudok s ocenením nehnuteľnosti. Znalec si v niektorých prípadoch môže vyžiadať aj doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti jej súčasného majiteľa (napr. kúpnu zmluvu). Znalecký posudok Vám znalec väčšinou odovzdá v dvoch vyhotoveniach – jeden ostáva Vám, druhý priložíte k žiadosti o hypotekárny úver v banke.

K žiadosti o hypotekárny úver je potrebné priložiť aj zmluvu preukazujúcu nadobudnutie nehnuteľnosti (napr. kúpno-predajnú zmluvu medzi Vami a predávajúcim). Kúpno-predajnú zmluvu si pripravte v niekoľkých vyhotoveniach (počet zmluvných strán + 3 kópie pre kataster + 1x pre banku + po 1x pre každého predávajúceho a každého kupujúceho). Na kúpno-predajnej zmluve musia byť notárom overené podpisy.

2) Doklad o výške Vášho príjmu, v ktorom banke dokladujete výšku príjmu zo závislej činnosti, podnikania alebo iného príjmu. Príjem dokladuje aj spolužiadateľ o hypotekárny úver. V prípade podnikateľov sa vyžadujú doklady o výške daňovej povinnosti a daňové priznanie za posledný kalendárny rok potvrdené daňovým úradom. Ak je Vaša mzda poukazovaná do inej banky ako je tá, ktorú žiadate o hypotekárny úver, môže banka žiadať ďalšie doklady (napr. výpisy z účtu a ročné zúčtovanie preddavkov na daň od zamestnávateľa).

3) Doklady totožnosti. Vyplnená žiadosť o hypotekárny úver (spolu so všetkými potrebnými dokladmi) podlieha v zmysle interných pravidiel banky posúdeniu, ktorého výsledkom je stanovisko o jej schválení alebo zamietnutí. Tento proces prebieha zväčša niekoľko dní. V prípade schválenia žiadosti o hypotekárny úver budete vyzvaný k podpisu zmluvných dokumentov:

 • úverovej zmluvy,
 • záložnej zmluvy,
 • návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností.

Ak zakladáte vlastnú nehnuteľnosť, všetky doklady podpisujete Vy. Ak nehnuteľnosť kupujete a predávajúci žiada, aby zmena vlastníka nastala až po jeho vyplatení, záložné zmluvy podpisuje predávajúci. V praxi v takom prípade dochádza k zápisu záložného práva na kupovanú nehnuteľnosť v prospech banky ešte pred zmenou jej vlastníka. Po zápise záložného práva banka vyplatí predávajúceho a až následne dôjde k zmene vlastníka nehnuteľnosti z predávajúceho na kupujúceho.

Odneste zmluvné dokumenty na kataster

Na katastrálny úrad odnesiete tieto dokumenty:

 • Bankou vystavené dokumenty: úverové zmluvy, záložné zmluvy a návrh na vklad záložného práva. Katastrálny úrad Vám následne potvrdí prijatie návrhu na vklad.
 • Podpísané kúpno-predajné zmluvy medzi Vami a predávajúcim v dvoch vyhotoveniach (v prípade, ak nehnuteľnosť kupujete).
 • Ak je predávaný byt, tak je potrebné aj vyhlásenie správcu pre predávajúceho o tom, že na predávanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy. Vyhlásenie vystavuje správca bytovky (bytový podnik). V prípade spoločenstva vlastníkov bytov môže vyhlásenie vystaviť správca alebo predseda spoločenstva vlastníkov bytov.

V súvislosti s katastrom nehnuteľností je nutné počítať s poplatkami za:

 • list vlastníctva na právne účely: 8,00 €,
 • identifikáciu parciel, kópiu z katastrálnej mapy, originál listu vlastníctva: 8,00 €,
 • vklad do katastra nehnuteľností: 66,00 €,
 • vklad do katastra nehnuteľností do 15 dní (zrýchlený vklad): 266 €.

Ak sa zriaďuje záložné právo v prospech banky a zároveň dochádza k zmene vlastníka nehnuteľnosti, musíte zaplatiť poplatok za vklad do katastra nehnuteľností dvakrát, keďže ide o dva samostatné úkony, aj keď budú vybavované súčasne.

Začnite čerpať hypotekárny úver

Prijatie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a overenie plomby na liste vlastníctva cez internet (prostredníctvom portálu katastrálneho úradu) je pre väčšinu bánk dostatočnou zárukou pre umožnenie čerpania úveru. Kým však nebude v prospech banky zapísané záložné právo na liste vlastníctva, budete splácať len úroky z poskytnutého úveru.

Pred čerpaním úveru banky ešte vyžadujú poistiť nehnuteľnosť na sumu zodpovedajúcu minimálne výške poskytnutého úveru a zároveň vinkulovať poistné predmetnej nehnuteľnosti v prospech banky.

Výška hypotekárneho úveru Zabezpečenie hypotekárneho úveru

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

banka roka 2022 Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022
Rozdali sme ocenenia Banka roka v kategórií Najlepšia pôžička, Najlepší bankový bankový účet, Najlepší termínovaný vklad, Najlepšia hypotéka a Stabilná banka roka.

dvihanie urokov Hypotekárny zlom – VÚB banka ako prvá dvíha úrokové sadzby na hypotékach
VÚB dvíha úroky o 0,20%. Ostatné banky ju budú čoskoro nasledovať .

hypoteka Chcete ušetriť pri vybavovaní hypotéky? Zamýšľaný návrh na vklad oznámte katastru elektronicky.
Ak následne podáte návrh na vklad v stanovenej lehote, ušetríte na poplatku.

Ďalšie