Štátna pomoc pri splácaní hypotéky

Máte problémy so splácaním hypotekárneho úveru alebo úveru na bývanie kvôli strate zamestnania? Ak splníte určité podmienky, pomôže Vám štát.

Vláda Slovenskej republiky už v júli 2009 schválila program poskytovania pomoci občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy. Pomoc bude realizovaná formou poskytnutia účelového úveru. Princíp pomoci spočíva v úhrade 70 % z výšky mesačnej splátky Vášho hypotekárneho úveru (alebo úveru na bývanie) počas jedného roka. Nejde teda o splatenie úveru iným úverom, konsolidáciu, refinancovanie alebo o prebratie Vašich záväzkom štátom, ale o „požičanie peňazí“ na úhradu Vašich mesačných splátok.

Výhody

 • Na jeden rok si znížite výšku Vašej mesačnej splátky hypotekárneho úveru o 70 %.
 • Požičané peniaze stačí začať splácať až po 2 rokoch od ich prvého poskytnutia (12 mesiacov budete dostávať príspevok vo výške 70 % z mesačnej splátky hypotekárneho úveru, na ďalších 12 mesiacov využijete odklad splátok poskytnutého úveru).
 • Získate úročenie od 3,5 do 5,5 % ročne v závislosti od zvolenej doby splatnosti úveru.

Nevýhody

 • Úver je poskytovaný len na 12 mesiacov. Po 12 mesiacoch začnete banke opäť splácať celú výšku mesačnej splátky. Ak sa Vaša finančná situácia nezlepší do roka, na začiatku 2. roka budete v tej istej situácii ako pred poskytnutím pomoci.
 • Ak sa Vaša finančná situácia nezlepší do dvoch rokov, na začiatku 3. roka budete musieť splácať nielen hypotekárny úver, ale aj poskytnutú pôžičku.

Podmienky, ktoré musíte splniť

Poskytovateľom účelových úverov je Slovenská konsolidačná, a.s. (ďalej aj „SK“). SK poskytuje len účelové úvery občanom, ktorí budú zaradení do programu poskytovania pomoci. Na poskytnutie úveru nevzniká právny nárok.

Pre zaradenie do programu pomoci musíte splniť nasledujúce podmienky:

 1. ste občan Slovenskej republiky, ktorý čerpal úver zabezpečený nehnuteľnosťou ako fyzická osoba nepodnikateľ z banky alebo stavebnej sporiteľne,
 2. na založenej nehnuteľnosti je záložné právo len v prospech banky alebo stavebnej sporiteľne,
 3. v založenej nehnuteľnosti máte trvalé bydlisko,
 4. úver ste čerpali pred 31. 12. 2008,
 5. maximálna výška úveru bola do 82 984,79 € (2 500 000 Sk),
 6. po 1. 1. 2009 ste stratili zamestnanie v dôsledku hospodárskej krízy,
 7. ste vedený na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
 8. uzavreli ste s bankou dohodu o reštrukturalizácii Vašich mesačných splátok, pričom nová mesačná splátka musí byť nižšia ako pôvodná mesačná splátka,
 9. posledných 6 mesiacov ste neboli v omeškaní so splátkami úveru.

Ako žiadateľ o úver nesmiete mať žiadne pozdĺžnosti voči štátu, daňovým úradom, sociálnej poisťovni, správcovi bytového domu, spoločenstvu vlastníkov bytov atď. a tiež nesmiete vlastniť dodatočné majetkové zdroje (napr. ďalší byt, dom, nebytový priestor a pod.) alebo finančné zdroje, ktoré by mohli slúžiť na splácanie úveru v banke. Posudzuje sa aj to, akým spôsobom ste prišli o prácu. Pokiaľ to bolo okamžitým zrušením pracovného pomeru, výpoveďou z Vašej strany, skončením skúšobnej lehoty a pod., úver Vám pravdepodobne nebude poskytnutý.

Ak máte zmluvu o úvere s bankou uzavretú viacerí (napr. ako manželia, prípadne druh/družka) a máte založenú nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve alebo v podielovom spoluvlastníctve alebo jeden z Vás ju má vo výlučnom vlastníctve, potom musíte podať žiadosť o zaradenie do programu všetci spoločne, a to jednou žiadosťou, pričom žiadateľmi o zaradenie do programu budú tí klienti, ktorí s bankou uzavreli zmluvu o úvere. V prípade viacerých spoludlžníkov je postačujúce, aby vyššie uvedené podmienky spĺňal aspoň jeden z nich.

Čo je potrebné doložiť k žiadosti o úver

 • originál potvrdenia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dĺžke trvania vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia o dobách evidencie na úrade práce, nie staršie ako 1 mesiac pred podaním žiadosti,
 • originál potvrdenia správcu bytového domu alebo spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov o tom, že nemáte ako vlastník založeného bytu žiadne nedoplatky na úhradách za služby spojené s užívaním založeného bytu a na úhradách do fondu údržby, prevádzky a opráv, nie staršie ako 1 mesiac pred podaním žiadosti,
 • kópia dokladu o skončení posledného pracovného pomeru, t.j. kópia výpovede alebo dohody o skončení pracovného pomeru (v prípade pracovného pomeru na dobu určitú sa prikladá kópia pracovnej zmluvy),
 • originál výpisu z listu vlastníctva, pričom nesmie byť starší ako 1 mesiac pred podaním žiadosti,
 • kópie občianskych preukazov – Vášho aj prípadných spoludlžníkov.

V prípade, že splníte všetky tieto podmienky a SK rozhodne o Vašom zaradení do programu, bude s Vami uzatvorená zmluva o úvere. V nej sa SK zaviaže poskytnúť krátkodobý účelový úver, ktorý Vám bude poskytnutý v dvanástich častiach v priebehu 12 mesiacov. Výška mesačne vyplácanej sumy bude rovná 70 % z hodnoty Vašej súčasnej mesačnej splátky, ktorú máte v banke na hypotekárnom úvere. Celková výška poskytnutého úveru bude vo výške 12 x 70 % z mesačnej splátky Vášho úveru v banke.

Žiadosť musíte podať osobne (Vy a všetci spoludlžníci) vo Vašej banke, a to na predpísanom tlačive. Na konci článku nájdete zoznam bánk, ktoré s KS uzavreli Dohodu o spoločnom postupe.

Splácanie hypotekárneho úveru a úveru od Slovenskej konsolidačnej

SK Vám bude poskytovať úver po dobu 12 mesiacov v celkovej výške 12 x 70 % z Vašej súčasnej mesačnej splátky úveru v banke alebo v stavebnej sporiteľni. Peniaze z úveru Vám budú 1x mesačne pripisované v prospech úverového účtu v banke alebo na iný účet, ktorý určí Vaša banka. Zvyšok splátky úveru vo výške 30 % musíte zaplatiť z vlastných zdrojov.

Príklad uhrádzania mesačných splátok na hypotekárnom úvere

 • V banke máte hypotekárny úver s mesačnou splátkou 250 €.
 • V prípade zaradenia do programu Vám bude SK vyplácať po dobu 12 mesiacov 175 € mesačne (70 % z 250 €), ktoré budú tvoriť prvú časť Vašej splátky úveru v banke. Druhú časť mesačnej splátky vo výške 75 € (30 % z 250 €) budete banke uhrádzať z vlastných zdrojov.

Odklad splátok

Po uplynutí dvanástich mesiacov, počas ktorých Vám SK poskytovala 70 % z Vašej mesačnej splátky, môžete využiť 12-mesačný odklad splátok úveru. Počas odkladu splátok bude úver úročený, nebudete ho však musieť 12 mesiacov splácať. Na úvere v banke však už musíte splácať celú výšku mesačnej splátky.

Príklad odloženej splatnosti

 • Od januára 2010 do decembra 2010 bude SK uhrádzať 70 % z mesačnej splátky Vášho hypotekárneho úveru a Vy budete splácať 30 % z mesačnej splátky hypotekárneho úveru.
 • Od januára 2011 začnete uhrádzať celú splátku Vášho hypotekárneho úveru, úver od SK však až do konca roka 2011 splácať nemusíte, keďže využijete 12-mesačný odklad splátok.
 • Od januára 2012 začnete splácať aj úver SK.

Úročenie

Úver od SK je úročený úrokovou sadzbou v závislosti od toho, ako dlho ho budete splácať. Na výber máte nasledujúce doby splatnosti - 12, 24, 36, 48 alebo 60 mesiacov. Dobu splatnosti si zvolíte pri uzatváraní úveru. Prvú splátku je potrebné uhradiť po skončení doby odkladu splátok.

Úroky pre konkrétne doby splatnosti sú nasledovné:

Doba splácania (počet splátok úveru)Ročná úroková sadzba
123,5 %
244,0 %
364,5 %
485,0 %
605,5 %

Poplatky

Úver od SK je bez akýchkoľvek poplatkov, aj bez poplatkov za poskytnutie úveru. Pri vybavovaní úveru v SK však musíte počítať s nasledujúcimi poplatkami:

 • Za osvedčenie pravosti podpisu (1 osoba): 1,99 €
 • Poplatok za Výpis z listu vlastníctva (katastrálny úrad): 8 €
 • Poplatok za podanie návrhu na vklad záložného práva do katastra: 66 €

Úver od SK je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, ku ktorej má už zriadené záložné právo banka, od ktorej ste čerpali hypotekárny úver. Pre poskytnutie úveru od SK nie je potrebné žiadne ďalšie zabezpečenie, ani ručiteľa. Úver poskytnutý od SK môžete kedykoľvek predčasne splatiť bez poplatku. Takisto môžete uhrádzať mimoriadne splátky v ľubovoľnej výške bez poplatku.

Zoznam bánk s uzavretou Dohodou o spoločnom postupe

 • Československá obchodná banka, a.s.
 • ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Dexia banka Slovensko a.s.
 • OTP Banka Slovensko, a.s.
 • Poštová banka, a.s.
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Tatra banka, akciová spoločnosť
 • VOLKSBANK Slovensko, a.s.
 • Všeobecná úverová banka, a.s.
 • Wűstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

28. 12. 2009 -

Prečítajte si aj: Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022 Hypotekárny zlom – VÚB banka ako prvá dvíha úrokové sadzby na hypotékach Chcete ušetriť pri vybavovaní hypotéky? Zamýšľaný návrh na vklad oznámte katastru elektronicky.

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2