Štátna pomoc pri splácaní hypotéky

Máte problémy so splácaním hypotekárneho úveru alebo úveru na bývanie kvôli strate zamestnania? Ak splníte určité podmienky, pomôže Vám štát.

Vláda Slovenskej republiky už v júli 2009 schválila program poskytovania pomoci občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy. Pomoc bude realizovaná formou poskytnutia účelového úveru. Princíp pomoci spočíva v úhrade 70 % z výšky mesačnej splátky Vášho hypotekárneho úveru (alebo úveru na bývanie) počas jedného roka. Nejde teda o splatenie úveru iným úverom, konsolidáciu, refinancovanie alebo o prebratie Vašich záväzkom štátom, ale o „požičanie peňazí“ na úhradu Vašich mesačných splátok.

Výhody

Nevýhody

Podmienky, ktoré musíte splniť

Poskytovateľom účelových úverov je Slovenská konsolidačná, a.s. (ďalej aj „SK“). SK poskytuje len účelové úvery občanom, ktorí budú zaradení do programu poskytovania pomoci. Na poskytnutie úveru nevzniká právny nárok.

Pre zaradenie do programu pomoci musíte splniť nasledujúce podmienky:

 1. ste občan Slovenskej republiky, ktorý čerpal úver zabezpečený nehnuteľnosťou ako fyzická osoba nepodnikateľ z banky alebo stavebnej sporiteľne,
 2. na založenej nehnuteľnosti je záložné právo len v prospech banky alebo stavebnej sporiteľne,
 3. v založenej nehnuteľnosti máte trvalé bydlisko,
 4. úver ste čerpali pred 31. 12. 2008,
 5. maximálna výška úveru bola do 82 984,79 € (2 500 000 Sk),
 6. po 1. 1. 2009 ste stratili zamestnanie v dôsledku hospodárskej krízy,
 7. ste vedený na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
 8. uzavreli ste s bankou dohodu o reštrukturalizácii Vašich mesačných splátok, pričom nová mesačná splátka musí byť nižšia ako pôvodná mesačná splátka,
 9. posledných 6 mesiacov ste neboli v omeškaní so splátkami úveru.

Ako žiadateľ o úver nesmiete mať žiadne pozdĺžnosti voči štátu, daňovým úradom, sociálnej poisťovni, správcovi bytového domu, spoločenstvu vlastníkov bytov atď. a tiež nesmiete vlastniť dodatočné majetkové zdroje (napr. ďalší byt, dom, nebytový priestor a pod.) alebo finančné zdroje, ktoré by mohli slúžiť na splácanie úveru v banke. Posudzuje sa aj to, akým spôsobom ste prišli o prácu. Pokiaľ to bolo okamžitým zrušením pracovného pomeru, výpoveďou z Vašej strany, skončením skúšobnej lehoty a pod., úver Vám pravdepodobne nebude poskytnutý.

Ak máte zmluvu o úvere s bankou uzavretú viacerí (napr. ako manželia, prípadne druh/družka) a máte založenú nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve alebo v podielovom spoluvlastníctve alebo jeden z Vás ju má vo výlučnom vlastníctve, potom musíte podať žiadosť o zaradenie do programu všetci spoločne, a to jednou žiadosťou, pričom žiadateľmi o zaradenie do programu budú tí klienti, ktorí s bankou uzavreli zmluvu o úvere. V prípade viacerých spoludlžníkov je postačujúce, aby vyššie uvedené podmienky spĺňal aspoň jeden z nich.

Čo je potrebné doložiť k žiadosti o úver

V prípade, že splníte všetky tieto podmienky a SK rozhodne o Vašom zaradení do programu, bude s Vami uzatvorená zmluva o úvere. V nej sa SK zaviaže poskytnúť krátkodobý účelový úver, ktorý Vám bude poskytnutý v dvanástich častiach v priebehu 12 mesiacov. Výška mesačne vyplácanej sumy bude rovná 70 % z hodnoty Vašej súčasnej mesačnej splátky, ktorú máte v banke na hypotekárnom úvere. Celková výška poskytnutého úveru bude vo výške 12 x 70 % z mesačnej splátky Vášho úveru v banke.

Žiadosť musíte podať osobne (Vy a všetci spoludlžníci) vo Vašej banke, a to na predpísanom tlačive. Na konci článku nájdete zoznam bánk, ktoré s KS uzavreli Dohodu o spoločnom postupe.

Splácanie hypotekárneho úveru a úveru od Slovenskej konsolidačnej

SK Vám bude poskytovať úver po dobu 12 mesiacov v celkovej výške 12 x 70 % z Vašej súčasnej mesačnej splátky úveru v banke alebo v stavebnej sporiteľni. Peniaze z úveru Vám budú 1x mesačne pripisované v prospech úverového účtu v banke alebo na iný účet, ktorý určí Vaša banka. Zvyšok splátky úveru vo výške 30 % musíte zaplatiť z vlastných zdrojov.

Príklad uhrádzania mesačných splátok na hypotekárnom úvere

 • V banke máte hypotekárny úver s mesačnou splátkou 250 €.
 • V prípade zaradenia do programu Vám bude SK vyplácať po dobu 12 mesiacov 175 € mesačne (70 % z 250 €), ktoré budú tvoriť prvú časť Vašej splátky úveru v banke. Druhú časť mesačnej splátky vo výške 75 € (30 % z 250 €) budete banke uhrádzať z vlastných zdrojov.

Odklad splátok

Po uplynutí dvanástich mesiacov, počas ktorých Vám SK poskytovala 70 % z Vašej mesačnej splátky, môžete využiť 12-mesačný odklad splátok úveru. Počas odkladu splátok bude úver úročený, nebudete ho však musieť 12 mesiacov splácať. Na úvere v banke však už musíte splácať celú výšku mesačnej splátky.

Príklad odloženej splatnosti

 • Od januára 2010 do decembra 2010 bude SK uhrádzať 70 % z mesačnej splátky Vášho hypotekárneho úveru a Vy budete splácať 30 % z mesačnej splátky hypotekárneho úveru.
 • Od januára 2011 začnete uhrádzať celú splátku Vášho hypotekárneho úveru, úver od SK však až do konca roka 2011 splácať nemusíte, keďže využijete 12-mesačný odklad splátok.
 • Od januára 2012 začnete splácať aj úver SK.

Úročenie

Úver od SK je úročený úrokovou sadzbou v závislosti od toho, ako dlho ho budete splácať. Na výber máte nasledujúce doby splatnosti - 12, 24, 36, 48 alebo 60 mesiacov. Dobu splatnosti si zvolíte pri uzatváraní úveru. Prvú splátku je potrebné uhradiť po skončení doby odkladu splátok.

Úroky pre konkrétne doby splatnosti sú nasledovné:

Doba splácania (počet splátok úveru)Ročná úroková sadzba
123,5 %
244,0 %
364,5 %
485,0 %
605,5 %

Poplatky

Úver od SK je bez akýchkoľvek poplatkov, aj bez poplatkov za poskytnutie úveru. Pri vybavovaní úveru v SK však musíte počítať s nasledujúcimi poplatkami:

Úver od SK je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, ku ktorej má už zriadené záložné právo banka, od ktorej ste čerpali hypotekárny úver. Pre poskytnutie úveru od SK nie je potrebné žiadne ďalšie zabezpečenie, ani ručiteľa. Úver poskytnutý od SK môžete kedykoľvek predčasne splatiť bez poplatku. Takisto môžete uhrádzať mimoriadne splátky v ľubovoľnej výške bez poplatku.

Zoznam bánk s uzavretou Dohodou o spoločnom postupe

28. 12. 2009 -

Prečítajte si aj: Koronavírus zatiaľ neovplyvnil úroky na hypotékach Fio banka ponúka hypotéku s úrokom zníženým až na 0% Pozor – Odklad splátky úveru kvôli koronavírusu nebude zadarmo

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2