Cena elektriny

Cena elektriny pre domácnosti sa skladá z ceny za distribúciu elektriny, z ceny za dodávku elektriny a z ostatných regulovaných cien (cena za prevádzku systému, cena za straty na distribúcii, cena za systémové služby a odvod do národného jadrového fondu). Toto delenie ceny elektriny vyplýva zo zákona o energetike č. 656/2004 (§20), podľa ktorého má dodávateľ elektriny povinnosť informovať odberateľa elektriny v domácnosti o skladbe jednotlivých zložiek ceny za dodávku elektriny.

Cena za distribúciu elektriny

V roku 2007 došlo na slovenskom trhu s elektrinou k oddeleniu distribúcie elektriny od dodávky elektriny (tzv. unbundlingu). Distribúciu elektrickej energie na Slovensku zabezpečujú tri distribučné spoločnosti, každá na svojom vymedzenom území.

 • V Košickom, Prešovskom a na časti Banskobystrického kraja zabezpečuje distribúciu elektriny spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s..
 • V Banskobystrickom, Trenčianskom a v Žilinskom kraji zabezpečuje distribúciu elektriny spoločnosť Stredoslovenská energetika - distribúcia, a.s..
 • V Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji zabezpečuje distribúciu elektriny spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s..

Cena za prístup do distribučnej sústavy a za distribúciu elektriny je zložená z dvoch častí:

 1. Pevná zložka tarify za distribúciu elektriny (€), ktorá zahŕňa stále náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy, spojené so zabezpečením požadovanej disponibilnej rezervovanej kapacity v distribučnej sústave pre odberateľa elektriny. Tieto náklady sa vzťahujú na technickú jednotku (kW), resp. na ampérickú hodnotu hlavného ističa pred elektromerom (A).
 2. Variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny (€/kWh), ktorá závisí od skutočnej spotreby elektriny na odbernom mieste koncového odberateľa v kWh.

Cena za dodávku elektriny

Cenu za dodávku elektriny platí zákazník dodávateľovi elektriny, s ktorým má podpísanú zmluvu o dodávke elektriny. Cena za dodávku elektriny pre domácnosti je zložená z dvoch častí:

 1. Stála mesačná platba za odberné miesto (€), ktorej výška je fixná a splatná každý mesiac za jedno odberné miesto.
 2. Cena za odobratú elektrinu (€/kWh), ktorá závisí od množstva spotrebovanej elektriny na danom odbernom mieste. Táto cena je stanovená buď pre jednopásmovú alebo dvojpásmovú tarifu. V prípade dvojpásmovej tarify je samostatne určená cena pre spotrebu elektriny v nízkej tarife a vo vysokej tarife.

Ostatné zložky ceny elektriny

Okrem ceny za distribúciu a ceny za dodávku elektriny obsahuje koncová cena elektriny aj ďalšie zložky. Každá z týchto zložiek je variabilná, čo znamená, že jej konkrétna výška závisí od výšky spotrebovanej elektrickej energie. Stanovená je v € za 1 kWh.

 1. Tarifa za straty pri distribúcii elektriny je cena, ktorá zohľadňuje náklady súvisiace s nákupom elektriny pre krytie strát, ktoré fyzikálne vznikajú pri distribúcii požadovaného množstva elektriny na jednotlivých napäťových úrovniach.
 2. Tarifa za prevádzkovanie systému je cena, ktorou sa koncoví odberatelia elektriny skladajú na podporu výroby elektriny z domáceho uhlia, obnoviteľných zdrojov energie a na organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
 3. Tarifa za systémové služby je cena spojená s nákladmi na reguláciu elektrizačnej sústavy, ktoré je potrebné vynaložiť na udržanie jej stability a spoľahlivosti.
 4. Odvod do Národného jadrového fondu slúži na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.

Koncová cena elektriny

Koncová cena elektriny predstavuje súčet všetkých zložiek ceny elektriny, t.j. cenu za distribúciu, cenu za dodávku a cenu za ostatné tarify. Koncová cena elektriny sa delí na fixnú časť a variabilnú časť.

 • Fixnú čast koncovej ceny elektriny tvorí pevná zložka tarify za distribúciu elektriny a stála mesačná platba za odberné miesto.
 • Variabilnú časť koncovej ceny elektriny tvorí cena za odobratú elektrinu, variabilná zložka tarify za distribúciu elektriny a všetky ostatné tarify.

Približný percentuálny podiel jednotlivých zložiek ceny elektriny na koncovej cene elektriny je nasledovný:

Zložka ceny elektrinyPodiel na koncovej cene elektriny
Cena za distribúciu elektriny26 %
Cena za dodávku elektriny48 %
Tarifa za prevádzkovanie systému11 %
Straty na distribúcii8 %
Tarifa za systémové služby5 %
Odvod do národného jadrového fondu2 %

Pri výbere najlacnejšieho dodávateľa elektriny si treba uvedomiť, že rozdiely v cene elektriny môžu vzniknúť len na časti ceny za dodávku elektriny, ktorá tvorí necelú polovicu koncovej ceny za elektrinu. Ostatné časti ceny sú pre všetkých odberateľov elektriny rovnaké.

Tip na porovnaniePorovnajte si ceny elektriny hneď teraz online!
Distribúcia elektriny

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

Bonusové karty Porovnanie bonusových kariet Slovnaft, OMV a Shell
Porovnali sme bonusové programy Slovnaft, OMV a Shell a zisťovali sme, ktorá čerpacia stanica vám za tankovanie ponúkne najviac výhod.

ČSOB Využite online služby a uzatvorte si jednoducho účet z pohodlia vášho domova
Vývoj technológií stále napreduje a s ním aj zjednodušenie služieb – vo všetkých oblastiach, aj finančných. To, čo nás v minulosti trvalo pol dňa a stovky krokov, dnes zvládneme z pohodlia domova. Jediné, čo potrebujeme je pripojenie na internet. Takto jednoducho si dokážete zriadiť aj účet v banke. Ako na to?

Zmena dodávateľa elektriny a plynu Zmenou dodávateľa energií môžete ušetriť
Každá domácnosť na Slovensku, ktorá odoberá elektrinu alebo plyn, má zo zákona právo zmeniť svojho dodávateľa. Prečo je niekedy dobré tento krok spraviť? Mesačne vám totiž môže ušetriť nemalé peniaze.

Ďalšie