Nový zákon o spotrebiteľských úveroch

2. apríla 2010 bol v Zbierke zákonov vyhlásený zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách. Zákon nadobúda účinnosť 11. júna 2010, odkedy zároveň zruší zákon o spotrebiteľských úveroch č. 258/2001. Zákon upravuje práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním spotrebiteľských úverov, podmienky poskytovania spotrebiteľských úverov a náležitosti zmluvy. Náležitosti tohto zákona sa vzťahujú na nové zmluvy uzavreté od 11. júna 2010.

Podľa nového zákona je spotrebiteľským úverom dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi. To znamená, že spotrebiteľským úverom nie je napríklad:

Medzi spotrebiteľské úvery patria rôzne bezúčelové úvery, pôžičky, kreditné karty, autoúvery, lízing, úvery zabezpečené ručiteľmi, splátkové úvery a podobne. Zákon sa týka všetkých poskytovateľov spotrebiteľských úverov: bánk, nebankových spoločností, splátkových a lízingových spoločností.

Nové práva pre spotrebiteľa

Nový zákon umožňuje spotrebiteľovi odstúpiť od zmluvy o spotrebiteľskom úvere bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy. Spotrebiteľ má povinnosť zaslať veriteľovi oznámenie o odstúpení od zmluvy v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu. 14-dňové lehota sa považuje za dodržanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy zaslané najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi, je povinný zaplatiť veriteľovi istinu a úrok z tejto istiny odo dňa, keď sa spotrebiteľský úver začal čerpať, až do dňa splatenia istiny, a to bezodkladne (najneskôr do 30 kalendárnych dní po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy).

Spotrebiteľ má právo kedykoľvek počas doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere úplne alebo čiastočne splatiť spotrebiteľský úver pred dohodnutou lehotou splatnosti. V takom prípade je spotrebiteľ povinný uhradiť úrok a náklady vzniknuté len za časové obdobie od poskytnutia spotrebiteľského úveru do jeho splatenia. Pri predčasnom splatení úveru má veriteľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti so splatením spotrebiteľského úveru. Ak dôjde k predčasnému splateniu úveru do jedného roka od jeho poskytnutia (vrátane), výška poplatku za predčasné splatenie nemôže presiahnuť 0,5 % z výšky splateného úveru. Ak dôjde k predčasnému splateniu po jednom roku od poskytnutia úveru, výška poplatku za predčasné splatenie nemôže presiahnuť 1 % výšky splateného úveru.

Nové povinnosti pre veriteľa

Kým podľa pôvodného zákona stačilo veriteľom v reklame uvádzať ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN) pokiaľ reklama obsahovala informáciu o úrokovej sadzbe, nový zákon prikazuje v reklame veriteľovi uvádzať okrem úrokov a RPMN aj podrobnosti o poplatkoch zahrnutých do celkových nákladov, celkovú výšku spotrebiteľského úveru, dobu splatnosti, celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, výšku a počet splátok.

Veriteľ alebo finančný agent je povinný spotrebiteľovi ešte pred uzavretím zmluvy poskytnúť napríklad informácie o:

Veriteľ bude mať zároveň povinnosť posúdiť schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, a to pred uzavretím zmluvy, a informovať spotrebiteľa počas trvania zmluvy o každej zmene úrokovej sadzby, a to najmenej 15 dní pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny.

Každý poskytovateľ spotrebiteľských úverov má povinnosť byť zapísaný v registri veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery, ktorý bude viesť NBS.

Tip na porovnanieV ktorej banke je najvýhodnejšia pôžička alebo úver?

27. 05. 2010 -

Prečítajte si aj: Pôžička cez mobil 30 000 eur s poskytnutím do 10 minút Koronavírus zatiaľ neovplyvnil úroky na hypotékach Výhodná pôžička až do 30 000 eur

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2