Nový zákon o spotrebiteľských úveroch

2. apríla 2010 bol v Zbierke zákonov vyhlásený zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách. Zákon nadobúda účinnosť 11. júna 2010, odkedy zároveň zruší zákon o spotrebiteľských úveroch č. 258/2001. Zákon upravuje práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním spotrebiteľských úverov, podmienky poskytovania spotrebiteľských úverov a náležitosti zmluvy. Náležitosti tohto zákona sa vzťahujú na nové zmluvy uzavreté od 11. júna 2010.

Podľa nového zákona je spotrebiteľským úverom dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi. To znamená, že spotrebiteľským úverom nie je napríklad:

 • hypotekárny úver,
 • komunálny úver,
 • úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti,
 • úver formou povoleného prečerpania so splatnosťou do 1 mesiaca,
 • úver bez úrokov a bez ďalších poplatkov.

Medzi spotrebiteľské úvery patria rôzne bezúčelové úvery, pôžičky, kreditné karty, autoúvery, lízing, úvery zabezpečené ručiteľmi, splátkové úvery a podobne. Zákon sa týka všetkých poskytovateľov spotrebiteľských úverov: bánk, nebankových spoločností, splátkových a lízingových spoločností.

Nové práva pre spotrebiteľa

Nový zákon umožňuje spotrebiteľovi odstúpiť od zmluvy o spotrebiteľskom úvere bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy. Spotrebiteľ má povinnosť zaslať veriteľovi oznámenie o odstúpení od zmluvy v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu. 14-dňové lehota sa považuje za dodržanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy zaslané najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi, je povinný zaplatiť veriteľovi istinu a úrok z tejto istiny odo dňa, keď sa spotrebiteľský úver začal čerpať, až do dňa splatenia istiny, a to bezodkladne (najneskôr do 30 kalendárnych dní po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy).

Spotrebiteľ má právo kedykoľvek počas doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere úplne alebo čiastočne splatiť spotrebiteľský úver pred dohodnutou lehotou splatnosti. V takom prípade je spotrebiteľ povinný uhradiť úrok a náklady vzniknuté len za časové obdobie od poskytnutia spotrebiteľského úveru do jeho splatenia. Pri predčasnom splatení úveru má veriteľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti so splatením spotrebiteľského úveru. Ak dôjde k predčasnému splateniu úveru do jedného roka od jeho poskytnutia (vrátane), výška poplatku za predčasné splatenie nemôže presiahnuť 0,5 % z výšky splateného úveru. Ak dôjde k predčasnému splateniu po jednom roku od poskytnutia úveru, výška poplatku za predčasné splatenie nemôže presiahnuť 1 % výšky splateného úveru.

Nové povinnosti pre veriteľa

Kým podľa pôvodného zákona stačilo veriteľom v reklame uvádzať ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN) pokiaľ reklama obsahovala informáciu o úrokovej sadzbe, nový zákon prikazuje v reklame veriteľovi uvádzať okrem úrokov a RPMN aj podrobnosti o poplatkoch zahrnutých do celkových nákladov, celkovú výšku spotrebiteľského úveru, dobu splatnosti, celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť, výšku a počet splátok.

Veriteľ alebo finančný agent je povinný spotrebiteľovi ešte pred uzavretím zmluvy poskytnúť napríklad informácie o:

 • druhu spotrebiteľského úveru,
 • veriteľovi, prípadne finančnom agentovi,
 • celkovej výške úveru a podmienkach jeho čerpania, dobe trvania zmluvy, termíne konečnej splatnosti úveru, úrokovej sadzbe, vrátane informácií o všetkých uplatniteľných úrokových sadzbách spotrebiteľského úveru a celkovej čiastke, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť,
 • RPMN znázornenej pomocou príkladu,
 • výške, počte a termínoch splátok istiny, úrokov a iných poplatkov,
 • poplatkoch za vedenie jedného alebo viacerých účtov,
 • práve na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
 • práve na splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, postupe pri takomto splatení spotrebiteľského úveru, práve veriteľa na náhradu nákladov spojených so splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a spôsobe určenia ich výšky,
 • práve spotrebiteľa na okamžité a bezplatné informácie o výsledku nahliadnutia veriteľa do príslušnej databázy na účely posúdenia jeho schopnosti splácať spotrebiteľský úver,
 • práve spotrebiteľa dostať na vlastnú žiadosť a bezplatne jedno vyhotovenie návrhu zmluvy o spotrebiteľskom úvere.

Veriteľ bude mať zároveň povinnosť posúdiť schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, a to pred uzavretím zmluvy, a informovať spotrebiteľa počas trvania zmluvy o každej zmene úrokovej sadzby, a to najmenej 15 dní pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny.

Každý poskytovateľ spotrebiteľských úverov má povinnosť byť zapísaný v registri veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery, ktorý bude viesť NBS.

Tip na porovnanieV ktorej banke je najvýhodnejšia pôžička alebo úver?

27. 05. 2010 -

Prečítajte si aj: Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022 Hypotekárny zlom – VÚB banka ako prvá dvíha úrokové sadzby na hypotékach Chcete ušetriť pri vybavovaní hypotéky? Zamýšľaný návrh na vklad oznámte katastru elektronicky.

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2