Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácii OK

Zmeny v evidencii vozidiel

Držiteľ vozidla je povinný osobne oznámiť na polícii:

Tieto skutočnosti je držiteľ vozidla povinný oznámiť do 15 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Polícia zapíše zmenu (a) alebo (b) len so súhlasom vlastníka vozidla alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu a zmenu (c), len ak obvodný úrad dopravy vyznačil túto zmenu v osvedčení o evidencii.

Najčastejším prípadom zmeny vlastníctva vozidla je ukončenie dlhodobého prenájmu vozidlu (leasing), kedy nedochádza k zmene držiteľa vozidla. Ak sa so zmenou vlastníctva mení zároveň aj držiteľ vozidla, na tento evidenčný úkon sa vzťahujú rovnaké podmienky ako pri zmene držiteľa.

Pri zmene vlastníctva je potrebné predložiť:

Držiteľ vozidla je povinný osobne oznámiť zmenu svojho pobytu alebo sídla v lehote do 15 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta svojho nového pobytu alebo sídla.

Držiteľ vozidla pri oznámení zmeny (b) až (d) je povinný na vykonanie evidenčných úkonov predložiť odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom „spôsobilé“ alebo „dočasne spôsobilé“ z dôvodu chybného zápisu údajov v osvedčení o evidencii alebo v evidencii vozidiel nie starší ako 15 dní.

Držiteľ vozidla je povinný pri oznámení zmeny podľa (a) a (b) uviesť potrebné údaje o osobe, ktorú polícia zapíše do osvedčenia o evidencii ako osobu, na ktorú sa držba vozidla previedla. Zároveň je povinný uviesť údaje o vlastníkovi vozidla.

Polícia zaeviduje zmenu v evidencii vozidiel, vlastníkovi vozidla alebo držiteľovi vozidla vydá osvedčenie o evidencii a podľa potreby pridelí vozidlu evidenčné číslo a vydá tabuľku s evidenčným číslom, ak tomu nebránia zákonné dôvody.

Ak držiteľ vozidla predloží odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom „nespôsobilé“ alebo „dočasne spôsobilé“ z dôvodu chýbajúcich údajov na identifikátoroch vozidla alebo z dôvodu odstránenia tej časti karosérie, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo VIN, polícia postupuje podľa osobitného predpisu.

Osoba zapísaná v osvedčení o evidencii ako vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o zmenu podľa odseku (a) aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom je povinná žiadosť potvrdiť zaručeným elektronickým podpisom. Polícia vykoná zmenu v evidencii vozidiel a žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak:

Zápis držiteľa vozidla

Pri oznámení zmeny (a) je osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, povinná osobne požiadať orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta svojho pobytu alebo sídla o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ, a to do 15 dní odo dňa, keď sa na ňu držba vozidla previedla. Pritom je povinná na vykonanie evidenčných úkonov predložiť osvedčenie o evidencii so zápisom o oznámení zmeny, ktorý vykonala polícia, a ďalšie potrebné doklady ustanovené týmto zákonom preukazujúce splnenie podmienok na vykonanie zmeny v evidencii vozidiel, preukázať svoju totožnosť a vyplniť príslušné tlačivo; osvedčenie o evidencii sa neodovzdáva, ak bolo stratené alebo odcudzené. Ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, žiada o zápis orgán Policajného zboru, na ktorom nie je vozidlo evidované, je povinná odovzdať aj tabuľku s evidenčným číslom; to neplatí, ak bola tabuľka s evidenčným číslom stratená alebo odcudzená.

Pri oznámení zmeny (a) prostredníctvom elektronickej služby je osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, povinná osobne požiadať orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta svojho pobytu alebo sídla o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ, a to do 15 dní odo dňa, keď sa na ňu vozidlo previedlo. Pritom je povinná na vykonanie evidenčných úkonov predložiť osvedčenie o evidencii a ďalšie potrebné doklady ustanovené týmto zákonom preukazujúce splnenie podmienok na vykonanie zmeny v evidencii vozidiel, preukázať svoju totožnosť a vyplniť príslušné tlačivo; osvedčenie o evidencii sa neodovzdáva, ak bolo stratené alebo odcudzené. Ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, žiada o zápis orgán Policajného zboru, na ktorom nie je vozidlo evidované, je povinná odovzdať aj tabuľku s evidenčným číslom; to neplatí, ak bola tabuľka s evidenčným číslom stratená alebo odcudzená.

Ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nepožiada v ustanovenej lehote orgán Policajného zboru o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ, môže tak urobiť najneskôr do 30 dní odo dňa, keď sa na ňu vozidlo previedlo. Pritom je povinná hodnoverne preukázať, že tak nemohla z objektívnych dôvodov požiadať.

Ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nepožiada orgán Policajného zboru ani do 30 dní odo dňa, keď sa na ňu vozidlo previedlo, o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ, je povinná predložiť odborný posudok o kontrole originality vozidla.

Tip na porovnanieV ktorej poisťovni je najlacnejšie poistenie PZP ?
Asistenčná karta a asistenčné služby Evidenčné číslo vozidla, evidencia vozidla

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2

Správy

ČSOB Využite online služby a uzatvorte si jednoducho účet z pohodlia vášho domova
Vývoj technológií stále napreduje a s ním aj zjednodušenie služieb – vo všetkých oblastiach, aj finančných. To, čo nás v minulosti trvalo pol dňa a stovky krokov, dnes zvládneme z pohodlia domova. Jediné, čo potrebujeme je pripojenie na internet. Takto jednoducho si dokážete zriadiť aj účet v banke. Ako na to?

Životné poistenie porovnanie Chcete platiť menej za životné poistenie? Porovnajte si ho online.
TotalMoney.sk spustilo prvé online porovnanie rizikových životných poistení.

Hypotéky, úvery a sporenie Aktuálne akcie bánk
Prehľad aktuálnych akcií pre hypotéky, úvery a sporenie.

Ďalšie